VELOV conferentie 2017 (Volwassenenonderwijs KISP & Arteveldehogeschool)

Het thema diversiteit is helemaal niet nieuw en reeds onderwerp van vele conferenties en congressen. Toch leek het Velov, Volwassenenonderwijs KISP en Arteveldehogeschool opportuun om dit thema te agenderen. Over het concept diversiteit werd immers reeds veel gedegen studiewerk verricht, maar de concrete implementatie ervan blijkt niet evident. De Velov-conferentie 2017 wil daarom inzetten op “Duurzame Diversiteit”, dat een motor voor change management binnen de lerarenopleidingen kan vormen.

Programma

Link naar online programmaboekje

8.30 uur Ontvangst
9.15 uur Welkomstwoord
9.30 uur – 10.45 uur Keynote: dr. Wendelien Vantieghem (VUB) en Hanne Vandenbussche (Ugent), onderzoeksgroep Potential (Power to teach all!) Professionalisering van leraren (in opleiding) en schoolteams om meer inclusieve leeromgevingen te realiseren. Inzetten op het meer (h)erkennen, benutten en waarderen van diversiteit, evenals op het verbindend samenwerken met professionele deskundigen en ervaringsdeskundigen.
10.45 uur – 12.00 uur Parallelsessies reeks 1
12.00 uur – 13.15 uur Middagpauze
12.15 uur – 13.00 uur Algemene Ledenvergadering VELOV
13.15 uur – 13.45 uur Reflectie op duurzame diversiteit: prof. dr. Els Consuegra (VUB) Genomineerd voor EOS Pipet 2016 bekroning voor de meest jonge beloftevolle wetenschapper: een opsteker voor de beroepsgroep en het werken aan diversiteit
13.45 uur – 15.00 uur Parallelsessies reeks 2
15.00 uur – 15.15 uur Koffiebreak
15.15 uur – 16.30 uur Parallelsessies reeks 3
16.30 uur Blik op de toekomst: Inge Placklé, voorzitter VELOV
Dankwoord en aansluitend netwerkreceptie

Conferentiepaden
Aan de hand van vier centrale conferentiepaden wil deze conferentie iedere partner die betrokken is bij de lerarenopleidingen  tips en tricks meegeven naar de onderwijspraktijk van iedere dag, maar ook ruimte bieden om te dialogeren en te discussiëren  hoe de verrijking die diversiteit is, onze lerarenopleidingen sterker kan maken. Per conferentiepad is een selectie van symposia, workshops en posterpresentaties gemaakt.
Conferentiepad 1: diversiteit als grondhouding
Een grondhouding vormt het nulpunt van een lerarenopleider. Van lerarenopleiders wordt verwacht dat ze een duidelijke representatie weergeven van de context waarin we dagdagelijks leven en dat ze toekomstige leraren degelijk voorbereiden op deze veelgelaagde en boeiende samenleving. Een grondhouding betekent daarom het bewust zijn van een eigen waardenkader en sleutelconcepten als socio-culturele identiteit, gender, talige diversiteit, fysieke en psychische verschillen, en dat deze zowel een positieve als negatieve impact kunnen hebben op de aanpak van de lerarenopleider en op het leren van de lerenden zelf.

Bij het streven naar diversiteit als grondhouding staat dan ook de rol van de lerarenopleider als bruggenbouwer centraal. Hoe kan je lerarenopleiders bewust laten worden van hun eigen waardenkader? Hoe kan je als lerarenopleiding een gezamenlijke visie rond diversiteit opstellen? Hoe kan je lerarenopleiders diversiteitscompetenties bijbrengen binnen het team via professionalisering?

In dit conferentiepad worden dus mogelijke waardenkaders en sleutelconcepten van diversiteit uitgelicht, en hoe deze binnen een team van lerarenopleiders kunnen leiden tot het bewust worden en aannemen van een grondhouding.

Conferentiepad 2: diversiteit binnen curriculumdesign en beleid
Als lerarenopleiders zelf over een bewuste grondhouding beschikken, kan er in een volgende stap nagedacht worden hoe deze grondhouding kan gefundeerd worden in het beleid en in het curriculum.

In dit conferentiepad is er dan ook plaats voor vragen als: hoe kunnen we curricula flexibel opbouwen zodat ze tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften en interesses van bepaalde doelgroepen en individuele studenten? Hoe spelen we in op de diversiteit van onze studenten in het onderwijsconcept en het evaluatiebeleid? Op welke manier is er aandacht hiervoor in kwaliteitszorg? Wat zijn drijfveren voor en duurzame aanpakken van curriculumdifferentiatie? Hoe bouwen we ‘leren omgaan met diversiteit’ in de lerarenopleiding in de leerresultaten, de leerdoelen en de leerlijnen? Welke structurele ingrepen in het curriculum en de onderwijsorganisatie bevorderen het leren omgaan met diversiteit door studenten en het kunnen innemen van multi-perspectiviteit?

Diversiteit binnen curriculumdesign en beleid onderzoekt dus hoe het curriculum en beleid sterker kan gemaakt worden in functie van het ontwikkelen van diversiteitscompetenties bij studenten enerzijds en het inspelen op de diversiteit van de studentenpopulatie anderzijds.

Conferentiepad 3: diversiteit en studentenbegeleiding
Toekomstige leraren hebben niet enkel nood aan een curriculum met aandacht voor diversiteit. De veranderende samenleving en leerlingenpopulatie, evenals het dreigende lerarentekort leidt tot de vraag hoe nieuwe doelgroepen kunnen instromen in de lerarenopleiding, en daarna ondersteund kunnen worden zodat hun doorstroom en uitstroom bevorderd wordt.

In deze conferentielijn wordt nagedacht hoe de diversiteit van studenten een rol kan/moet spelen bij instroom- doorstroom- en uitstroombegeleiding op maat. Hoe kunnen studenten met een migratieachtergrond ertoe bewogen worden om voor het beroep van leraar te kiezen? Hoe krijgen en houden we meer jongens in de lerarenopleidingen? Hoe proberen we in stagebegeleiding of andere individuele begeleiding rekening te houden met diversiteit tussen studenten? Welke redelijke aanpassingen voorzien we voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften ( bijvoorbeeld een functiebeperking of leerprobleem of uitdagende schoolloopbaan)? Welke voorzieningen en faciliteiten bieden we aan werkstudenten? Welk taalbeleid zetten we op? Hoe gaan we zelf om met studenten in armoede? Hoe begeleiden we studenten in hun zoektocht naar werk?

Conferentiepad 4: diversiteit en didactiek
Naast een gedegen beleid en onderbouwd curriculum en een doorgedreven zorg voor studenten, is er ook nood aan de implementatie van ‘omgaan met diversiteit’ in de didactische processen van ‘de leraar van leraren’ zelf. Didactiek betekent dat een lerarenopleider doelgericht leerprocessen initieert aan de hand van een krachtige en motiverende leeromgeving. De diverse beginsituatie zal de keuze van didactische aanpak en tools beïnvloeden. Een lerarenopleider moet immers steeds rekening houden met de verschillende lerenden in de onderwijspraktijk.

Centraal in dit conferentiepad zijn didactische componenten als breed observeren en evalueren (bijvoorbeeld assessmentcultuur en een competentiegericht portfolio), het verbreden van de leeromgeving (bijvoorbeeld vakoverschrijdend werken en de brede school) en het bevorderen van samenwerkend leren door het hanteren van activerende en coöperatieve werkvormen en door binnenklasdifferentiatie, het differentiëren in vakdidactische aanpak evenals het (vernieuwend) mediagebruik als middel tot het inrichten van een motiverende en krachtige leeromgeving.

 

Conferentieblog